Rekabet Yasağı Sözleşmesi

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

 

Bir tarafta ………………………………………………. (bu sözleşmede kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta ………İsim…… ……Soyisim……. T.C. Kimlik No: …. (bu sözleşmede kısaca “İŞÇİ” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen …/…./……tarihli  iş sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu;  hizmet sözleşmesi kapsamında fiil ehliyetine sahip olan işçi tarafından işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmanın sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1   İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.

3.2  İş bu sözleşme ile işçi;

      -Kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapmamayı,

      -Rakip bir işyerinde çalışmamayı,

      -Rakip bir işyerine ortak olmamayı ve hatta ortak olmaktan başka bir sıfatla dahi rakip

      şirketle alakadar olmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

4- SÜRE

4.1.      Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

4.2.      Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca bağımsız sözleşme olarak geçerliliğini koruyacaktır.

5- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

6- CEZAİ ŞART

Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, işverene vermiş olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

İşçi ayrıca rekabet sözleşmesine aykırı hareket etmesinden dolayı cezai şart olarak her halde işveren 15.000,00 (Onbeşbin) TL ödeyeceğini kabul eder.

İşçinin rekabet sözleşmesine aykırı davranışı halinde işveren tarafından işçi hakkında görevi kötüye kullanma ve iş yerindeki bilgi ve belgelerin çalınması suçundan dolayı Cumhuriyet Savcılığı nezdinden suç duyurusunda bulunacaktır.

7- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 7 (yedi) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında …/…./….. tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

 

 

 

 

 

 

İŞVEREN: …………..

 

 

 

 

(Bu kısıma işçi kendi el yazısıyla yukarıdaki sözleşmeyi ‘OKUDUM, KABUL EDIYORUM‘ yazacak.)

 

İŞÇİ        : İsim Soyisim

İmza

Cevap Yaz