Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/391

K. 2014/1671

T. 30.1.2014

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı koca, hem akıl hastalığı hukuki sebebine (MK 165 md.), hem de evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine (MK 166/1 md.) dayalı boşanma davası açmıştır. Mahkemece dava “ispat edilemediği” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Eşlerden biri akıl hastası olup da, bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla boşanma kararı verilebilir (TMK. m. 165). Toplanan delillerden, davalı kadın hakkında vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği konusunda Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde derdest bir davanın bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu davanın sonucu beklenilmeden, davalının akıl hastası olup olmadığı ve akıl hastası ise, hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.1.2014

Cevap Yaz